Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pronájmu hausbótů a lodí od firmy Fishingitaly.cz

Výprava na řeku Pád – pronájem hausbotů a lodí

Závazné podmínky:

V případě nepříznivého počasí (velké vlny, vítr, bouřka) si vyhrazujeme právo zůstat v přístavu.

V případě nadměrného požívání alkoholu a působení škody na zařízení hausbótu si vyhrazujeme právo Vás vykázat z lodi a předčasně ukončit Váš pobyt na hausbótu bez náhrady za předčasně ukončený pobyt ze strany pronajímatele.

Způsobená škoda na hausbótu, nebo na zařízení hausbótu ze strany nájemce, bude pronajímatelem vymáhána na nájemci.

Pokud se rozhodnete a máte zájem o služby rybářského průvodce, je potřeba vyplnit a odeslat objednávku. Po obdržení Vaší objednávky Vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailu, nebo telefonicky.

Doba trvání výpravy je zpravidla 1 týden.

Po vzájemné dohodě lze ukončit výpravu dříve. Cena předčasně ukončené výpravy zůstává stejná, jako za celou Vámi objednanou výpravu.

V případě, že Váš lov přeruší povodně a budeme nuceni předčasně odjet, peníze se nevracejí. Po vzájemné dohodě lze provozovat lov na kanálech.

Cestovní pojištění si zajistí každý sám dle svého uvážení. Neneseme odpovědnost za vaše případné úrazy a onemocnění.

Po obdržení námi zaslaného písemného potvrzení s uvedeným číslem bankovního účtu a potvrzenými vašimi požadavky odešlete do 5 pracovních dnů rezervační poplatek který vám bude vygenerován. Pokud tato platba neproběhne ve stanoveném termínu, bude Vámi vybraný termín výpravy obsazen jinými zájemci. V případě stornování výpravy z Vaší strany, je rezervační poplatek nevratný.

Jakýkoliv nepořádek, nebo výtržnosti na lovném místě nebudeme tolerovat.

Pořízením Vašich případných fotografií a videí s úlovky dáváte souhlas k jejich použití pro reklamní účely.

Odesláním Vaší objednávky, souhlasíte s veškerými podmínkami v této objednávce.

Vice info na tel: 603 375 138

 

Všeobecné podmínky pronájmu lodí podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb

 

I. Úvodní ustanovení

1. Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito „Všeobecnými podmínkami“. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem podpisu nájemce na smlouvě o pronájmu. Konkretizace smlouvy je dále upřesněna pokladními doklady, stvrzujícími jednotlivé platby za konkrétní pronájem.

2. Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem ČR.

II. Nájemci

1. Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům.

2. Nájemce si může pronajmout pouze takové plavidlo, které je oprávněn vést na základě jím získaným školením u pronajímatele.

3. Nájemce musí být starší 18 let.

III. Vznik smluvních vztahů

1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem – poskytovatelem služeb a nájemcem – objednatelem služeb vzniká a nabývá účinnosti okamžikem odsouhlasení nezávazné objednávky oběma stranami a na to navazující úhradou zálohy pronajímateli na jeho bankovní účet.

2. Objednatel se úhradou zálohy na bankovní účet pronajímatele zavazuje, že byl seznámen o pronájmu a poskytovaných službách a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

3. Potvrzením smluvního vztahu o pronájmu a službách nájemcem se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cena pronájmu a jeho úhrada

1. Pronajímatel má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a nájemce je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.

2. Nájemce je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit co nejdříve zálohu, která mu bude vygenerována; splacením zálohy získává nájemce rezervaci na požadovaný počet dní nájmu lodě. V případě storna z vaší strany je záloha, kterou jste uhradili nevratná.

3. V případě, že nájemce zruší rezervaci ,záloha v plné výši propadá pronajímateli.

4. Cena pronájmu zahrnuje všechny služby, které jsou pro každý pronájem uvedeny především v nabídce pronajímatele a jsou vypsány na smlouvě o pronájmu. Pokud z naléhavých a nepředvídaných důvodů nebude moci pronajímatel dodržet stanovený program a poskytnout služby v ceně, bude pronajímatel postupovat takto:

a) zajistí náhradní program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo
b) upraví cenu pronájmu nebo
c) vrátí poměrnou část už zaplacené ceny pronájmu

V. Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemce má právo:

a) požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) vyžadovat od pronajímatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb,
c) být seznámen s případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceně pronájmu,
d) kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VII těchto Všeobecných podmínek

2. Nájemce se zavazuje:

a) uhradit pronajímateli sjednanou cenu dle podmínek uvedených v článku IV těchto Všeobecných podmínek,
b) poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění služeb,
c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a ústními pokyny při úvodním zaškolení pronajímatelem. V případě porušení právních předpisů ČR nebo závažného narušování programu, je pronajímatel, či její zástupce, oprávněn s nájemcem ukončit smluvní vztah, přičemž tento ztrácí jakýkoliv nárok na další služby stejně tak jako na náhradu nevyužitých služeb.
d) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení přímo pronajímateli buď zasláním písemného oznámení s uvedením základních údajů důležitých pro identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní data zákazníka, číslo smlouvy apod.), nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy osobně s pronajímatelem.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou nájemci známy.

2. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (závažné poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:

a) zrušit pronájem
b) přesunout termín nebo změnit čas a místo nalodění
c) změnit cenu – v tomto případě má nájemce právo odstoupit od smlouvy, pokud je původní cena navýšena o více než 10% oproti ceně původní.

3. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou zavazadel a osobních věcí během pobytu.

VII. Reklamační řád

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí nájemce uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se stěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Případnou reklamaci po ukončení dojednaného nájmu musí nájemce uplatnit osobně u pronajímatele. Reklamace musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení dojednaného nájmu. Po uplynutí této lhůty může nájemce uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měla být dojednaná doba nájmu ukončena podle smlouvy o pronájmu, jinak právo zaniká.

Pronájemce neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si nájemce objedná na místě u jiné organizace.

VIII. Zvláštní ustanovení

Pronajímatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem za účelem uzavření nájemní smlouvy podle článku III. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu jsou zpřístupněny pouze pověřenému zpracovateli pronajímatele. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.

Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je pronajímatel povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 01.06.2013 a vztahují se na pronájmy hausbótů od Jaroslava Hejtmánka. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

Spotřebovaný benzín není v ceně.

 

"NESLIBUJI NEMOŽNÉ, ALE NABÍDNU VÁM NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY PŘI LOVU SUMCŮ, KAPRŮ, CANDÁTŮ, PAREM, TUŇÁKŮ, ŽRALOKŮ, MAKREL A JINNYCH MOŘSKÝCH RYB, CO NABÍZÍM JE OSOBITÝ PŘÍSTUP."

Jaroslav Hejtmánek

Rybářský průvodce v Itálii na řece Pád a v Čechách

IČO

87968266

Telefon

+420 603 375 138

E-mail

fishingitaly@seznam.cz

Partneři